RUMORED BUZZ ON SLOT WALLETS

Rumored Buzz on slot wallets

Rumored Buzz on slot wallets

Blog Article

711 BV behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verbinden zich ertoe om, in dat geval, de Speler via de Site op de hoogte te brengen van de nieuwe versie en de datum van inwerkingtreding. Dit gebeurt via een pop-up op de Website bij de eerstvolgende aanmelding na de wijziging van de Algemene Voorwaarden.

De Speler verklaart te zijn geïnformeerd en aanvaardt dat 711 BV bovendien geconsolideerde statistieken aanbiedt met betrekking tot de Spelers, de spelen, de structuur van de uitwisselingen en informatie die op de Web page wordt aangeboden aan associates. Deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

alle clausules opgesomd in deze Algemene Voorwaarden, alsook alle voorschriften en gedetailleerde instructies van de spelen die beschikbaar zijn op de Web site.

De Speler is zich ervan bewust dat de toegang tot de Web site en de spelen tijdelijk kan worden onderbroken of verhinderd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, upgrades en/of het actualiseren van de Web page of de spelen of het herstellen hiervan als gevolg van omstandigheden die buiten de controle vallen van 711 BV.

eleven van de Overeenkomst, tijdelijk of lasting de toegang te verbieden tot de Web page achieved behulp van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord indien zij van mening is dat hiervan misbruik wordt gemaakt en meer in het algemeen in het geval van schending van de Overeenkomst.

Deze storting is noodzakelijk om de opgegeven IBAN als tegenrekening slot te verifiëren. De tegenrekening moet altijd op naam van de Speler staan.

De Speler verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen bezwaar te maken of de bank om welke reden ook opdracht te geven om betalingen die uitgevoerd zijn naar het Spelersaccount bij 711 BV, te annuleren. Dit geldt ook voor alle bedragen die op zijn account zijn gecrediteerd achieved zijn debet kaart.

zorgvuldig om te zullen gaan satisfied de identificatiemiddelen voor aanmelding, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader doorway de vergunninghouder te stellen voorschriften op te volgen;

Je registratie is geweigerd. Je kan bij ons geen account aanmaken. Neem Get hold of op met de klantenservice indien je vragen hebt.

Dit recht wordt toegekend satisfied inachtneming van het naleven van de Overeenkomst en in het bijzonder de volgende voorwaarden:

Als gevolg daarvan worden enkel de gegevens en registraties die rechtstreeks of onrechtstreeks door 711 BV worden verkregen en/of bewaard, beschouwd als bewijs van de rechten en verplichtingen van 711 BV en de Speler, ongeacht het medium.

Er is een probleem gevonden. Gelieve te controleren of je alle informatie appropriate hebt ingevuld. Indienen Klik hier voor de algemene voorwaarden.

De Speler verklaart te zijn geïnformeerd en aanvaardt dat 711 BV bovendien geconsolideerde statistieken aanbiedt fulfilled betrekking tot de Spelers, de spelen, de structuur van de uitwisselingen en informatie die op de Site wordt aangeboden aan partners. Deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

In dat geval kan 711 BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en kan de Speler geen aanspraak maken op een schadevergoeding van welke aard dan ook.

Report this page